About


ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) ระยะการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) ระยะการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

Western Music Department facebook : ​https://www.facebook.com/WMBSRU/​​​
BSRU Website : ​http://www.bsru.ac.th/​​​