Academic's News


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก COVID-19

ประกาศที่ 2/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม  
อว.สร้างงานเฟส 2

อว.สร้างงานเฟส 2

นักศึกษาหรือประชาชนที่มีอายุ 20-60ปี ที่ตกงานและไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้จัดโครงการ อว.สร้างงานเฟส2 ใครที่มีความประสงค์อยากจะสมัครงานมาที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับ รายละเอียดตามแนบเลยครับ.........

อ่านเพิ่มเติม  
ปฎิทินวิชาการ 1/2563

ปฎิทินวิชาการ 1/2563

ปฎิทินวิชาการ 1/2563 BSRURegister

อ่านเพิ่มเติม  
คืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

คืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

จากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเตรียมคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้จากที่นี่

อ่านเพิ่มเติม  
แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

อ่านเพิ่มเติม  
การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม