Academic's News


ขอรับหนังสือเส้นทางบัณฑิต

ขอรับหนังสือเส้นทางบัณฑิต

นักศึกษารหัส 60-61 สามารถรับหนังสือเส้นทางบัณฑิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้จากที่นี่

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

อ่านเพิ่มเติม
การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม