Academic's News


คืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

คืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

จากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเตรียมคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

อ่านเพิ่มเติม
การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม