Academic's News


ประกาศ!! งดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ!!!! กิจกรรมส่งเสริม ความรักษสามัคคี ตามพระบรมราโชบาย

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการเข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก ชั้นปีที่ 3 รหัส 59

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2561 BSRU Academic Schedule Semester 2/2561

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษารหัส 60-61 สามารถรับหนังสือเส้นทางบัณฑิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้จากที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

อ่านเพิ่มเติม

แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2560

อ่านเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม