ขอรับหนังสือเส้นทางบัณฑิต


นักศึกษารหัส 60 และ 61 สามารถรับหนังสือเส้นทางบัณฑิตได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นักศึกษาสามารถรับหนังสือเส้นทางบัณฑิตได้ที่ คุณกัมพล อาคาร 27 ชั้น 14

วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ