คืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19

จากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเตรียมคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้นักศึกษา
——
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ปกครองบางส่วนต้องหยุดทำงาน ทำให้ขาดรายได้และต้องอยู่ในบ้านตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มหาวิทยาลัยได้ประกาศยุติการเรียนการสอนในพื้นที่ และปรับระบบสู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น และมีนโยบายเยียวยาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ แล้ว ได้ข้อสรุป เบื้องต้น คือ การคืนเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา บางส่วนในภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด ทำให้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเข้ามาใช้สถานที่ภายใน

ส่วนจำนวนเงินที่คาดว่าจะคืนได้นั้น ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งผู้ปกครองและนักศึกษาให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป
——
โดยมีขั้นตอนให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอคืนค่าธรรมเนียม โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/33VzPkQ ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
——-
สำหรับนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ เฟสบุ๊คเพจBSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th