ประกาศฉบับที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แนวทางการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก COVID-19


เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2/2564


1. เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชา และหลีกเลี่ยงการเดนินทางมามหาวิทยาลัย ให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. ให้หน่วยงานงดการจัดประชุม สัมมนา อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งหมด ยกเว้นการดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 18 มกราคม - 31 มกราคม 2564

3. ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามประกาศศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวะสุพรรณบุรีอย่างเคร่งครัด

4. ให้บุคลากรสายสนับสนุนปรับหรือสลับวันทำงาน โดยมีสัดส่วนของการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และให้บันทึกการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ http://work.bsru.ac.th ทั้งนี้การปฏิบัติงานของบุคลากรเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

5. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด