ประกาศอบรมภาษาอังกฤษ CEFR
ประกาศการเข้าอบรมภาษาอังกฤษ CEFR 

แจ้งการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) โดยทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษในวันที่ 15-16 และ 22-23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 และจะต้องมาทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 2962 อาคาร 29 ชั้น 6 โดยรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมได้แนบมากับรายการประกาศนี้แล้ว