ประกาศ!!!! กิจกรรมส่งเสริม ความรักษสามัคคี ตามพระบรมราโชบาย