แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)


แนวทางการเลือกกลุ่มวิชาเอกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)


เนื่องจากเกณฑ์ของหลักสูตรปรับปรุงปีพ.ศ. 2560 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะต้องทำการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกของตนเองตามความถนัดและความสนใจที่เป็นไปตามศักยภาพของตนเอง โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกใดๆแล้ว ไม่สามารเปลี่ยนและย้ายกลุ่มวิชาเอกได้อีก


ดังนั้น นักศึกษาควรทำการศึกษาหลักสูตร แผนการเรียน รายวิชาเรียน และคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกที่สนใจให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ พร้อมทั้งสามารถสอบถามและปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกก่อนการตัดสินใจได้ และจะต้องทำการทดสอบหรือการใช้เกณฑ์ต่างๆประกอบการพิจารณาเลือกเข้าเรียนในกลุ่มวิชาเอกต่างๆจากอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการประจำกลุ่มวิชาเอก ซึ่งประกอบไปด้วย 8 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้


1. กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก : อาจารย์สรีวัณฑ์, อาจารย์พูนสุข, อาจารย์ธีรวัฒน์, ผศ.ดร.มนสิการ, อาจารย์ Cassie, ดร.Eun-Young และ ดร. Casey 

2. กลุ่มวิชาเอกปฏิบัติดนตรีแจ๊ส : ดร.พนัง, อาจารย์ณัฐพล

3. กลุ่มวิชาเอกการประพันธ์เพลง : ผศ.เอกชัย

4. กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี : อาจารย์สมภาศ

5. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม : อาจารย์ภาคภูมิ

6. กลุ่มวิชาเอกวงโยธวาทิต : อาจารย์สุขนิษฐ์, อาจารย์ธีรวัฒน์

7. กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี : ดร.พิมลมาศ, อาจารย์พนัส, อาจารย์จีระพันธ์, อาจารย์ณัฐศรัณย์

8. กลุ่มวิชาเอกดนตรีวิทยา : ดร.อนุรักษ์


นักศึกษาสามารถศึกษารายวิชา แผนการเรียน และคำอธิบายรายวิชาได้จากเอกสารหลักสูตรที่แนบมานี้ 

หลักสูตร ดศบ 60.pdf