อ.กฤตบุญ สวัสดิสุข


อ.กฤตบุญ สวัสดิสุข
Tuba

อาจารย์กฤตบุญ สวัสดิสุข (อาจารย์โต)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกทูบา (Tuba Major)


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติและผลงาน

- Music Instructor, Faculty of Humanities, Kasetsart University

- Music Instructor, Faculty of Music and Performing Arts, 

  Burapha University

- of Green Brass Band

-  Nontri Orchestra Wind

- Million Wind Phiharmonic