อ.กิตติมา โมลี


อ.กิตติมา โมลี
Bassoon

อาจารย์กิตติมา โมลี (อ.ติ๊ก)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกบาสซูน (Bassoon Major)


ประวัติและผลงาน

- Music Instructor, College of Music, Mahidol University

- Music Instructor, Faculty of Humanities, Kasetsart University