อ.กันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข


อ.กันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข
Euphonium

อาจารย์กันต์ฤทธิ์ สวัสดิสุข (อาจารย์ใหญ่)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกยูโฟเนียม (Euphonium Major)


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติและผลงาน

- Music Instructor, Faculty of  Humanities, Kasetsart University

- Music Instructor, Faculty of Music and Performing Arts, 

  Burapha University

- Music Director of Green Brass Band

- Nontri Orchestra Wind

- Million Wind Philharmonic