อ.ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล


อ.ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล
Clarinet

อาจารย์ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงาน

- National Symphony Orchestra (Thailand)

- Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO)

- Nontri Orchestra Wind

- Music Instructor, Faculty of Humanities, Kasetsart University