อ.ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล


อ.ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล
Clarinet

อาจารย์ธีระพงศ์ ทรัพย์มูล (อ.จันทร์)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกคลาริเน็ต (Clarinet Major)


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติและผลงาน

- National Symphony Orchestra (Thailand)

- Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO)

- Nontri Orchestra Wind

- Music Instructor, Faculty of Humanities, Kasetsart University