อ.วัชระ อัจฉริยวรานนท์


อ.วัชระ อัจฉริยวรานนท์
Jazz Trumpet

อาจารย์วัชระ อัจฉริยวรานนท์ (อาจารย์เจง)
อาจารย์พิเศษเครื่องเอกทรัมเป็ตแจ๊ส (Jazz Trumpet  Major)


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประวัติและผลงาน

Adams Jazz Trumpet Thailand Artist