อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน


อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน
Classical Trumpet

อาจารย์ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน (อาจารย์ต่าย)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกทรัมเป็ต (Classical Trumpet Major)


วุฒิการศึกษา

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) วิทยาลัยการดนตรี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติและผลงาน

- Music Instructor, Faculty of Music and Performing Arts, 

  Burapha University

- นักเรียบเรียงเสียงประสาน


ผลงาน

- นักดนตรีประกอบการแสดงละครเวที อาทิ แม่นาคพระโขนงเดอะมิวสิคัล, Still on my mind, แฟนจ๋า ฯลฯ โดยเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์