อ.สมรรถยา วาทะวัฒนะ


อ.สมรรถยา วาทะวัฒนะ
Cello

อาจารย์สมรรถยา วาทะวัฒนะ (อาจารย์ปิ๊ก)

อาจารย์พิเศษเครื่องเอกเชลโล / รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี/รายวิชารวมวง (String Chamber)

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีบำบัด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประวัติและผลงาน

นักดนตรีวง Thailand Philharmonic Orchestra

อาจารย์สอนดนตรีโรงเรียน Harrow International School

นักดนตรีบำบัดพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลศิริราช