อ.สมรรถยา วาทะวัฒนะ


อ.สมรรถยา วาทะวัฒนะ
Cello

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีบำบัด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ปัจจุบัน

นักดนตรีวง Thailand Philharmonic Orchestra

อาจารย์สอนดนตรีโรงเรียน Harrow International School

นักดนตรีบำบัดพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลศิริราช