อ.สิรินทรา แพรประเสริฐ


อ.สิรินทรา แพรประเสริฐ
Popular Voice

อาจารย์สิรินทรา แพรประเสริฐ (อาจารย์ปรางค์)
อาจารย์พิเศษ  วิชาเอกขับร้องสมัยนิยม (Popular Voice Major)


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประวัติและผลงาน

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
The Voice Season 6 (Finalist)