Curriculum


ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

Bachelor of Music (Western Music) B.M. (Western Music) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) หลักสูตร 4 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Bachelor of Education Program in Western Music Education Student 5 years หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าดนตรีสากล บ้านสมเด็จฯ

อ่านเพิ่มเติม