หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) Bachelor of Education Program in Western Music Education


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
คบ. (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
Bachelor of Education Program in Western Music Education

Student 5 years
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of  Education Program in Western Music Education