หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา) Bachelor of Education Program in Western Music Education


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
คบ. (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
Bachelor of Education Program in Western Music Education

Student 5 years
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of  Education Program in Western Music Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย               ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
ชื่อย่อภาษาไทย                ค.บ. (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ         Bachelor of  Education (Western Music Education)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ           B.Ed. (Western Music Education)
   
วิชาเอก
-
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ        
         
ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
 
การรับเข้าศึกษา
รับนิสิต/นักศึกษาไทย และนิสิต/นักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      1. ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
      2. อาจารย์ผู้สอนดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
      3. ครูผู้สอนดนตรีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
      4. นักเรียบเรียงเสียงประสานหรือนักประพันธ์เพลง
      5. นักดนตรีอาชีพหรือศิลปิน
      6. เจ้าของโรงเรียนดนตรี