หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก) B.M. (Western Music) Curriculum


หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

ดศ.บ (ดนตรีตะวันตก)

Bachelor of Music (Western Music) B.M. (Western Music)

Student 4 years

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

          

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย        หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of  Music Program in Western Music


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย               ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

ชื่อย่อภาษาไทย                ดศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Music (Western Music)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.M. (Western Music)

         

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ              

 

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

 

การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. นักประพันธ์เพลง 

     2. ผู้ควบคุมวงดนตรี

     3. บุคลากรด้านการแสดงดนตรี

     4. วิศวกรด้านเสียง (Sound Engineer) นักเทคโนโลยีดนตรี

     5. นักเขียน  นักวิจารณ์ดนตรี

     6. ผู้สอนดนตรี ผู้บริหารในสถาบันดนตรี

     7. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านดนตรี


ดาวน์โหลดหลักสูตร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 60 สำหรับนิสิต.pdf