การบรรยาย ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี กับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2


ขออภัยการลงทะเบียนสิ้นสุดลงแล้ว

เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยการดนตรีทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี กับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 2 ตามวัน/เวลา ดังนี้ 1) วันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "เล่น (ดนตรี) ให้ได้เรื่อง (วิชาการ)" โดย ผศ.ดร.รามสูร สีตลายัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "ขับลำนำ ทำทำนอง: การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการด้านดนตรีไทย" โดย ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 3) วันที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 13:00 น. หัวข้อ "เหลียวหลัง แลหน้า การวิจัยดนตรีศึกษายุค 4.0" โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 4) วันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 10:00 น. หัวข้อ "การวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้ดนตรีเป็นฐาน" โดย อ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และ 3 ก.ค.61 ณ ชุมชนอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ทุกกิจกรรมจัด ณ ห้องประชุมวิจัย ชั้น 14 อาคาร 27


  • วันที่: 05/11/2018 10:00 AM
  • สถานที่ตั้ง: college of Music BSRU (แผนที่)