ดร.จิรัฐ มัธยมนันทน์


ดร.จิรัฐ มัธยมนันทน์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตดนตรี

Dr. Jirat Matthayomnan Bachelor of Technology Program in Technology and Innovations of Music Production

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อระดับ ปรัชดุษฎีบัณฑิต
สาขาดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย