ดร.ชาลินี สุริยนเปล่งแสง


ดร.ชาลินี สุริยนเปล่งแสง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Dr.Chalinee Suriyonplengsaeng : Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)
Music Instructor of Master of Art (Music) Curriculum


วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์    
มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานวิจัย
2562 นำเสนอนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่องการศึกษาหลักสูตร

การสอน การประเมินผลวิชาทักษะ คีย์บอร์ดในระดับเตรียมอุดมดนตรี 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงาน 3rd   International Multiconference of Management Science 2019

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


2562 เผยแพร่บทความวิชาการเรื่องบทบาทของพ่อแม่และครู

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก ตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562ISSN: 2697 - 4053


นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก “Parent and Teacher Partnership in Supporting Children Musical Learning” 

ในงาน 10th Asia – Pacific Symposium for Music Education Research (APSMER) ณ The Hong Kong Institute of Education Departmentof Cultural and Creative Arts ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  


2558 เผยแพร่บทความผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก “Parent and Teacher Partnership in Supporting Children Musical Learning” ตีพิมพ์ในวารสาร Fine Arts International Journal SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY of the July – December, 2015 issue, ISBN 0859 -9866


2554 เผยแพร่บทความผลงานวิจัยระดับปริญญาโท “ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูปฐมวัยสาระการเรียนรู้ดนตรี องค์ประกอบดนตรีด้านจังหวะ” (The Creation of a Self - LearningInstruction Book for Kindergarten Teachers for the Purpose of Teaching MusicRhythm) ตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา O J E D

 An Online Journal of Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2547 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะการเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร”(Relationships between Social Support and Parenting Characteristics of SingleParents with Young Children in Bangkok Metropolis)จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย