ดร.ชาลินี สุริยนเปล่งแสง


ดร.ชาลินี สุริยนเปล่งแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

Dr.Chalinee Suriyonplengsaeng : Master of Education (Music Education)

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)
Master of Education (Music Education)


วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์    
มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานวิจัย
2562 นำเสนอนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่องการศึกษาหลักสูตร

การสอน การประเมินผลวิชาทักษะ คีย์บอร์ดในระดับเตรียมอุดมดนตรี 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงาน 3rd   International Multiconference of Management Science 2019

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


2562 เผยแพร่บทความวิชาการเรื่องบทบาทของพ่อแม่และครู

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก ตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562ISSN: 2697 - 4053


นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก “Parent and Teacher Partnership in Supporting Children Musical Learning” 

ในงาน 10th Asia – Pacific Symposium for Music Education Research (APSMER) ณ The Hong Kong Institute of Education Departmentof Cultural and Creative Arts ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  


2558 เผยแพร่บทความผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก “Parent and Teacher Partnership in Supporting Children Musical Learning” ตีพิมพ์ในวารสาร Fine Arts International Journal SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY of the July – December, 2015 issue, ISBN 0859 -9866


2554 เผยแพร่บทความผลงานวิจัยระดับปริญญาโท “ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูปฐมวัยสาระการเรียนรู้ดนตรี องค์ประกอบดนตรีด้านจังหวะ” (The Creation of a Self - LearningInstruction Book for Kindergarten Teachers for the Purpose of Teaching MusicRhythm) ตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา O J E D

 An Online Journal of Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2547 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมและลักษณะการเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีบุตรปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร”(Relationships between Social Support and Parenting Characteristics of SingleParents with Young Children in Bangkok Metropolis)จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย