ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ


ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตก)

Dr.Natsarun Tissadikun : Chairman of Western Music Curriculum

Chairman of Western Music Education Curriculum
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีตะวันตก

Music Instructor in Western Music Department


ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา)
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (การแสดงดนตรี) 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลงานทางวิชาการ 


ตำรา

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). การเรียบเรียงเสียงประสานสี่แนวเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานวิจัย

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115. 


บทความวิชาการ 

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2561). การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทฤษฎีดนตรี ระดับอุดมศึกษาด้วยการเรียนแบบร่วมมือกัน. วารสารสุริยวาฑิต, 5(3), 18-21.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). การเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา "จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี" ตามแนวทางของศตวรรษที่21เพื่อการผลิตครูดนตรียุคใหม่สู่สังคม. วารสารสุริยวาฑิต, 4(2), 12-15.

Tissadikun, Natsarun. (2015). How to Improve Tone Quality of A School Band?. In PGVIM  International Symposium 2015 : Classical Music of ASEAN on The World Stage 2015. 25-28 September  2015, Thailand, Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 60- 65.บทความวิจัย

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. (2562). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีรังสิต, 14(1). 68-81.

Tissadikun, Natsarun. (2017). Western Music Theory Development through Co-Operative Learning Processes. In PGVIM  International Symposium 2017 :Music Myths & Realities 2017. 29-31 August 2017, Thailand, Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 69-75.

Tissadikun, Natsarun. (2016). Quality Of Education Provided For Thai University Students Majoring In French Horn. In PGVIM  International Symposium 2016 :Music and Socio-cultural Developments of the ASEAN. 7-9 September 2016, Thailand, Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 137- 141.