ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล


ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Dr.Pimonmas Promsukkul : Chairman of Master of Arts (Music) Curriculum

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Chairman  of Master of Arts (Music) Curriculum


ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)


ผลงานทางวิชาการ 

บทความวิจัย 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young Piano Students. In Fine Arts International Journal. January-June 2015, Thailand, Srinakarinwirot University, 74-82. 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young Piano Students. In 10th Apsmer Conference 2015 Asia-Pacific Symposium for Music Education Research. 10-13 July 2015, Hong Kong,.102-111.

Promsukkul, P. (2017). Motivations and Factors of Students toward Decision-Making to Study the Postgraduate Education in Music Program at College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Online Proceedings of Research: 11th Asia-Pacific Symosium for Music Education Research (pp. 217-225). Melaka, Malaysia: UiTM Faculty of Music.