ดร.วรินธร สีเสียดงาม


ดร.วรินธร สีเสียดงาม
เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา

Dr.Warinthorn Sisiadngam : Secretary of Western Music Department and Chairman of Western Music Education Curriculumเลขานุการ ภาควิชาดนตรีตะวันตก
(Secretary of Western Music Department)
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา
(Coordinator of Western  Music Education Curriculum)


ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานการแสดงดนตรี
- สมาชิกกลุ่ม Saxophone วง Nontri Orchestra Wind
  ปี  2013-2015
- สมาชิกกลุ่ม Saxophone วง Kasetsart Wind Symphony 
  ปี  2013-2015
- วิทยากรโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร 
  


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

วรินธร สีเสียดงาม. (2558). การปฏิบัติแซ็กโซโฟนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :
           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-64 หน้า.
           ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
           ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

           ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559).   ความคิดเห็นนของนิสิต
         และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
        สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ-
        เจ้าพระยา.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


บทความวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2561).ความคิดเห็นนของนิสิต
         และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขา
         วิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
         วารสารดนตรีรังสิต 13 (2), 15-26.