ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ


ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Dr.Anurak Boonjae : Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum


ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล


- ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา

อนุรักษ์ บุญแจะ. (2560). ก้าวแรกสู่การอำนวยเพลง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย 

อนุรักษ์ บุญแจะ, พนัง ปานช่วย และ จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน (2559). การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์ องค์กร: กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-137.