ดร.เคซี โค


ดร.เคซี โค
กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Dr.Casey Koh : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Music Instructor of Classical Music Performance Major

วุฒิการศึกษา

- Ph.d. Creative Arts  (Musical Theatre)

  Akademi Seni Kebangsaan (ASK), Malaysia 


- Masters Degree of Music Performance

  College of Music,  Mahidol University


- Bachelor of Music in Performance

  University of Malaya