ดร.เคซี โค


ดร.เคซี โค
กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Dr.Casey Koh : Music Instructor of Classical Music Performance Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก
(Music Instructor of Classical Music Performance Major)


ประวัติการศึกษา

Doctor of Philosophy in Creative Arts 
Musical Theatre
Akademi Seni Kebangsaan (ASK), Malaysia

Masters Degree 
of Music Performance
College of Music,  Mahidol University

Bachelor of Music
 in Performance
University of Malaya