ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน


ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน
ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

Asst.Prof. Jeeraphan Ountuan : Chairman of Western Music Curriculumประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
Chairman of Western Music Curriculum
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาการสอนดนตรี
Music Instructor of Music Pedagogy Major


ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาดนตรีสากล
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานการแสดงดนตรี

- อาจารย์พิเศษ กีตาร์คลาสสิก โปรแกรมวิชาดนตรีสากล
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2543-2549


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และภาคภูมิ เตี๋ยววงษ์สุวรรณ์. (2558). ปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น.
     วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 59-110 หน้า. 
     (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
      ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ


งานวิจัย 

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน, พนัง ปานช่วย และอนุรักษ์ บุญแจะ. (2559). การศึกษาสภาพ
      และกำหนดยุทธศาสตร์ องค์กร :  กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก  
      วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา.
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-137.