ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน


ผศ.จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน
กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Asst.Prof. Jeeraphan Ountuan : Music Instructor of Music Pedagogy Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Music Instructor of Music Pedagogy Major


ประวัติการศึกษา

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) 

  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร


- ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)

  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และภาคภูมิ เตี๋ยววงษ์สุวรรณ์. (2558). ปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น. วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 59-110 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 


งานวิจัย 

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน, พนัง ปานช่วย และอนุรักษ์ บุญแจะ. (2559). การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์ องค์กร: กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-137.