ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา


ผศ.ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Asst.Prof.Charnrit Rerngron-asa : Deputy Head of Western Music Department


รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก
Asst.Prof.Charnrit Rerngron-asa : Deputy Head of Western Music Departmentประวัติการศึกษา
Master of Music (Horn Performance)
Arkansas State University, USA.

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานการแสดงดนตรี
- สมาชิกกลุ่ม   Horn    วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (RBSO) 
- สมาชิกกลุ่ม   Horn    วง Million Wind Philharmonic
- Freelance    Hornist
- สมาชิกกลุ่ม   Horn   วงดุริยางค์เยาวชนไทย (Thai Youth Orchestra-TYO)
- นักดนตรีรับเชิญกลุ่ม Horn   วง Thailand Philharmonic Orchestra -TPO)
- ผู้อำนวยเพลง Itsaraphap Wind Orchestra  


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน 

ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา. (2560). เทคนิคการปฏิบัติเฟรนช์ฮอร์น. กรุงเทพฯ : 
            วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา. (2558). ประวัติดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-98 หน้า.
            (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
            ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
            ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ).