ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ


ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

Assit.Prof.Dr.Natsarun Tissadikun : Chairman's Ph.D (Music Education)ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) Ph.d (Music Education)
Chairman's Ph.D (Music Education)ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต  ดนตรีตะวันตก (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิกกลุ่ม Horn  วง Nontri Orchestra Wind
  ปี 2013-2015
- หัวหน้ากลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony 
  ปี 2005-2007
- สมาชิกกลุ่ม Horn  วงดุริยางค์เยาวชนไทย (Thai Youth Orchestra-TYO)
  ปี 2004-2006
- สมาชิกกลุ่ม Horn วง Ibycus Chamber Orchestra
  ปี 2004-2005
- สมาชิกกลุ่ม Horn วงสมานมิตร  (Samanmit Wind Ensemble)
  ปี 2018-2019
- ร่วมบรรเลงละครเวที "สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคคัล"  โดยบริษัท เจเอสแอล จำกัด
  ปี 2016 และ 2018
- ร่วมวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAYOWE 2004)
- สมาชิกวง Star Brass Quintet Thailand
- สมาชิกวง Girly Brassy Quintet 
  ปี 2011-2012
- สมาชิกวง Cor les sixth Horn Ensemble  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท Ensemble 
  การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2004
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9)
  จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2542
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัมเพลงสำคัญของแผ่นดิน
  จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัม"รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดอนุรักษ์" H.M.BLUES
  โดย อสมท. ร่วมกับสถาบันดนตรี Genx Academy และบริษัท แพลตตินั่ม
  มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- วิทยากร Horn บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
   ปี พ.ศ. 2544-2553
- อาจารย์ประจำ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
  ปี พ.ศ. 2551-2552
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนโยธินบูรณะ
  ปี พ.ศ. 2552-2553
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  ปี พ.ศ. 2553-2555
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนนานาชาติ
  ปี พ.ศ. 2552-2555
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ปี พ.ศ. 2552-2555
- วิทยากร Horn โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  ปี พ.ศ. 2544-2547
- ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตอิสระ 
- Freelance Horn Musician
- ผ่านการอบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวทางของโคดาย  ปี พ.ศ. 2549
 (ประกาศนียบัตรโดย รศ.ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ผ่านการอบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวทางของออร์ฟ  ปี พ.ศ. 2548
  (ประกาศนียบัตรโดย รศ.ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- Certificate of Completion in Teaching Jazz Through
  Play, Sing, and Dance in Orff Shulwerk in 2016 (by Doug Goodkin, 
  Thai Orff Shulwerk Association and Chulalongkorn University)
- Certificate in ORFF Schulwerk : Play Sing and Dance in African Theme 2018
  (by Dr.Kofi J.S. Gbolongyo and Thai Orff Schulwerk Association.
 - Certificate of Completion in Dalcroze Inspired Moverment-Workshop for Music Teachers 2019
   (by Elisabeth Dooner : Chulalongkorn University)
- Certificate of Dalcroze Workshop 2019
  (by Dr.Jeremy Dittus Diplome Superieur 
- อาจารย์สอนดนตรีสำหรับเด็ก Jam's Studio
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2560. การเรียบเรียงเสียงประสานสี่แนวเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : 
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2563. การเรียบเรียงเสียงประสานสี่แนวเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
        โรงพิมพ์ หจก. วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2563. สตประสาทเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ หจก. วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโสตทักษะ 1.
         หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพื้นฐานดนตรีศึกษา.
          หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.          

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2560. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
          หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐาน
             ทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
             วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะดนตรี พฤติกรรม  
             และบุคลิกภาพของผู้สูงอายุเขตธนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
             1-293.


บทความวิชาการ 
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. การจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ,
         1(1), 95-108.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. ครูดนตรี กับการป้องกันสิทธิและคุ้มครองเด็ก. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ,
          1(2), 149-160.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. สุมหัวคอนเสิร์ต : กระบวนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิต
          นักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ, 1(2), 33-50.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. 4In แนวทางการสร้างเสียงการบรรเลงของวงดุริยางค์เครื่องลม. วารสารสุริย
          วาทิต. 6(2). 60-74.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2561. การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทฤษฎีดนตรี ระดับอุดมศึกษา
            ด้วยการเรียนแบบร่วมมือกัน. วารสารสุริยวาทิต, 5(3), 18-21.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2560. การเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา "จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี"
            ตามแนวทางของศตวรรษที่21เพื่อการผลิตครูดนตรียุคใหม่สู่สังคม. วารสารสุริยวาฑิต, 4(2), 12-15.

Tissadikun, Natsarun. 2015. How to Improve Tone Quality of A School Band?.
            In PGVIM  International Symposium 2015 :  Classical Music of ASEAN on
            The World Stage 2015. 25-28 September  2015, Thailand, Princess 
            Galyani  Vadhana Institute of Music, 60- 65.นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เขตธนบุรีด้วยกิจกรรมทางดนตรี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 : ตัวตน ชุมชนสังคม โลก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความวิจัย
 
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรี
             รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีรังสิต, 14(1). 68-81.

Tissadikun, Natsarun. 2020. The Process of Music Activities for the Elderly of Thonburi District in
            Thailand In PGVIM International Symposium 2020 : Music and Socio-Cultural Development.  
            24-30 August 2020, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music (Online).

Tissadikun, Natsarun. 2017. Western Music Theory Development through
            Co-Operative Learning Processes. In PGVIM  International Symposium 2017 
            :Music Myths & Realities 2017. 29-31 August 2017, Thailand, 
            Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 69-75.

Tissadikun, Natsarun. 2016. Quality Of Education Provided For Thai University Students
            Majoring In French Horn. In PGVIM  International Symposium 2016 :Music and 
            Socio-cultural Developments of the ASEAN. 7-9  September 2016, Thailand, Princess 
            Galyani  Vadhana Institute of Music, 137- 141.


งานสร้างสรรค์

BSRU Instrument Faculty Recital 2019,  March 27, 2019 at BSRU Music Hall, College of Music, BSRU. (Morceau de concert, Op.94, 1st Mov. : Saint-Saens, Camille)

BSRU Instrument Faculty Recital 2018,  April 4, 2018 at Recital Room, College of Music, BSRU. (Alla Caccia-Horn and Piano : Alan Abbott's)

Natsarun Tissadikun and Sakchai Charoensuksanan. (2019, August). ‘Horn of Siam’ Composed for Horn Quintet. Paper presented at PGVIM International Symposium : Music Matters. Princess Galyani Vadhana Institute of Music. Bangkok, Thailand.