ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ


ผศ.ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

Assit.Prof.Dr.Natsarun Tissadikun : Chairman's Ph.D (Music Education)ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) Ph.d (Music Education)
Chairman's Ph.D (Music Education)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตดนตรีประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ดนตรีศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต  ดนตรีตะวันตก (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิกกลุ่ม Horn  วง Nontri Orchestra Wind
  ปี 2013-2015
- หัวหน้ากลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony 
  ปี 2005-2007
- สมาชิกกลุ่ม Horn  วงดุริยางค์เยาวชนไทย (Thai Youth Orchestra-TYO)
  ปี 2004-2006
- สมาชิกกลุ่ม Horn วง Ibycus Chamber Orchestra
  ปี 2004-2005
- สมาชิกกลุ่ม Horn วงสมานมิตร  (Samanmit Wind Ensemble)
  ปี 2018-2019
- ร่วมบรรเลงละครเวที "สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคคัล"  โดยบริษัท เจเอสแอล จำกัด
  ปี 2016 และ 2018
- ร่วมวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAYOWE 2004)
- สมาชิกวง Star Brass Quintet Thailand
- สมาชิกวง Girly Brassy Quintet 
  ปี 2011-2012
- สมาชิกวง Cor les sixth Horn Ensemble  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท Ensemble 
  การประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2004
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9)
  จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2542
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัมเพลงสำคัญของแผ่นดิน
  จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้บรรเลงกลุ่ม Horn วง Kasetsart University Wind Symphony
  ในผลงานบันทึกเสียงอัลบัม"รวมเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดอนุรักษ์" H.M.BLUES
  โดย อสมท. ร่วมกับสถาบันดนตรี Genx Academy และบริษัท แพลตตินั่ม
  มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- วิทยากร Horn บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
   ปี พ.ศ. 2544-2553
- อาจารย์ประจำ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
  ปี พ.ศ. 2551-2552
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนโยธินบูรณะ
  ปี พ.ศ. 2552-2553
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  ปี พ.ศ. 2553-2555
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนนานาชาติ
  ปี พ.ศ. 2552-2555
- อาจารย์พิเศษ Horn โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  ปี พ.ศ. 2552-2555
- วิทยากร Horn โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  ปี พ.ศ. 2544-2547
- ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตอิสระ 
- Freelance Horn Musician
- ผ่านการอบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวทางของโคดาย  ปี พ.ศ. 2549
 (ประกาศนียบัตรโดย รศ.ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- ผ่านการอบรมการสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวทางของออร์ฟ  ปี พ.ศ. 2548
  (ประกาศนียบัตรโดย รศ.ดร. ธวัชชัย นาควงษ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- Certificate of Completion in Teaching Jazz Through
  Play, Sing, and Dance in Orff Shulwerk in 2016 (by Doug Goodkin, 
  Thai Orff Shulwerk Association and Chulalongkorn University)
- Certificate in ORFF Schulwerk : Play Sing and Dance in African Theme 2018
  (by Dr.Kofi J.S. Gbolongyo and Thai Orff Schulwerk Association.
 - Certificate of Completion in Dalcroze Inspired Moverment-Workshop for Music Teachers 2019
   (by Elisabeth Dooner : Chulalongkorn University)
- Certificate of Dalcroze Workshop 2019
  (by Dr.Jeremy Dittus Diplome Superieur 
- อาจารย์สอนดนตรีสำหรับเด็ก Jam's Studio
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). การเรียบเรียงเสียงประสานสี่แนวเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : 
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2563). การเรียบเรียงเสียงประสานสี่แนวเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
         กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ หจก. วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2563). สตประสาทเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ หจก. 
        วรานนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโสตประสาท 1.
         หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโสตประสาท
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสอนดนตรี
        ตามแนวทางของออร์ฟ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา 
        วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาพื้นฐานดนตรีศึกษา.
          หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.          

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรี
          ตะวันตก 1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 
         วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2559. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐาน
             ทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
             วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115. ปีงบประมาณ 2559

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนา
             ทักษะดนตรี พฤติกรรม  และบุคลิกภาพของผู้สูงอายุเขตธนบุรี. ทุนสนับสนุน
             วิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-293. ปีงบประมาณ 2562บทความวิชาการ 

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564). แนวทางการวัดและประเมินผลทักษะการบรรเลงตามสภาพจริง 
              สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม. วารสารดนตรีรังสิต. 16(2), 1-15.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564).  การสอนดนตรีแบบโคดาย : สู่การพัฒนากิจกรรมดนตรี
             สำหรับผู้สูงอายุ. วารสารฟ้าเหนือ. 12(1), 1-20.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2564). แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนดนตรีในรายวิชาโสตประสาท
             ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ. 3(1), 15-32.  

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, ศุภพร สุวรรณภักดี และสุขนิษฐ สะสมสิน.  (2563). สุมหัวคอนเสิร์ต :
การวางแผนและพัฒนาการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางดนตรี
            แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ. 2(2). 89-106.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. (2562). การจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ,
         1(1), 95-108.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. ครูดนตรี กับการป้องกันสิทธิและคุ้มครองเด็ก. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ,
          1(2), 149-160.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. สุมหัวคอนเสิร์ต : กระบวนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิต
          นักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จ, 1(2), 33-50.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2562. 4In แนวทางการสร้างเสียงการบรรเลงของวงดุริยางค์เครื่องลม. วารสารสุริย
          วาทิต. 6(2). 60-74.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2561. การจัดการเรียนการสอนพื้นฐานทฤษฎีดนตรี ระดับอุดมศึกษา
            ด้วยการเรียนแบบร่วมมือกัน. วารสารสุริยวาทิต, 5(3), 18-21.

ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ. 2560. การเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา "จิตวิทยาสำหรับครูดนตรี"
            ตามแนวทางของศตวรรษที่21เพื่อการผลิตครูดนตรียุคใหม่สู่สังคม. วารสารสุริยวาฑิต, 4(2), 12-15.

Tissadikun, Natsarun. 2015. How to Improve Tone Quality of A School Band?.
            In PGVIM  International Symposium 2015 :  Classical Music of ASEAN on
            The World Stage 2015. 25-28 September  2015, Thailand, Princess 
            Galyani  Vadhana Institute of Music, 60- 65.นำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เขตธนบุรีด้วยกิจกรรมทางดนตรี งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21 : ตัวตน ชุมชนสังคม โลก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บทความวิจัย
 
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และคณะ. 2562. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรี
             รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
             บ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีรังสิต, 14(1). 68-81. (TCI-1)

Tissadikun, Natsarun. 2020. The Process of Music Activities for the Elderly of Thonburi District in
            Thailand In PGVIM International Symposium 2020 : Music and Socio-Cultural Development.  
24-30 August 2020, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music (Online).

Tissadikun, Natsarun. 2017. Western Music Theory Development through
            Co-Operative Learning Processes. In PGVIM  International Symposium 2017 
            :Music Myths & Realities 2017. 29-31 August 2017, Thailand, 
            Princess Galyani  Vadhana Institute of Music, 69-75.

Tissadikun, Natsarun. 2016. Quality Of Education Provided For Thai University Students
            Majoring In French Horn. In PGVIM  International Symposium 2016 :Music and 
            Socio-cultural Developments of the ASEAN. 7-9  September 2016, Thailand, Princess 
            Galyani  Vadhana Institute of Music, 137- 141.


งานสร้างสรรค์

BSRU Instrument Faculty Recital 2019,  March 27, 2019 at BSRU Music Hall, College of Music, BSRU. (Morceau de concert, Op.94, 1st Mov. : Saint-Saens, Camille)

BSRU Instrument Faculty Recital 2018,  April 4, 2018 at Recital Room, College of Music, BSRU. (Alla Caccia-Horn and Piano : Alan Abbott's)

Natsarun Tissadikun and Sakchai Charoensuksanan. (2019, August). ‘Horn of Siam’ Composed for Horn Quintet. Paper presented at PGVIM International Symposium : Music Matters. Princess Galyani Vadhana Institute of Music. Bangkok, Thailand.