ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย


ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Asst. Prof. Dr.Panang Panchuay : Ph.d.(Music Education) / Music Instructor of Jazz Studies Majorอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) และผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส

Ph.d.(Music Education) / Music Instructor of Jazz Studies Major


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานการแสดงดนตรี
- ผลงานเรียบเรียงและประพันธ์ด้าน jazz orchestra :    
  บทเพลง my shiny hour, song for our father
  ก้าวตามพ่อ, นิจนิรันดร์, ช่อชงโค,บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  , คนึงขวัญ, สานต่อ และ Mr.MW  
- สมาชิกวงโชกุนจั้ม
- สมาชิกวงซุปเปอร์สตริง
- สมาชิกวง space bucha
- สมาชิกวงSky ahead 
- director วง BSRU jazz orchestra


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

พนัง ปานช่วย และมนัส วัฒนไชยยศ. 2558. ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส. กรุงเทพฯ :
        วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 146-290 หน้า. 
        (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
        ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
        ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ).     


งานวิจัย

พนัง ปานช่วย, จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และอนุรักษ์ บุญแจะ. 2559.
        การศึกษาสภาพและกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรณ์ :กรณีศึกษา
        ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
        บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา, 1-137.


งานสร้างสรรค์

พนัง ปานช่วย. 2561. บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ”
       การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ ๘,  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑, 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ประเทศไทย, ๖๙๖ – ๗๐๖.