ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย


ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย
กลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Asst. Prof. Dr.Panang Panchuay : Music Instructor of Jazz Studies Major

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส


ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล


- ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) 

  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

พนัง ปานช่วย และมนัส วัฒนไชยยศ. (2558). ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 146-290 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 


งานวิจัย 

พนัง ปานช่วย, จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และอนุรักษ์ บุญแจะ. (2559). การศึกษาสภาพและกำหนด ยุทธศาสตร์องค์กรณ์ : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา, 1-137.