ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล


ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

Assit.Prof. Dr.Pimonmas Promsukkul : Chairman's Master of Education (Music Education) Curriculum



ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) คม. (ดนตรีศึกษา)
(Chairman's  Master of Education (Music Education) Curriculum)



ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

พิมลมาศ พร้อมสุขกุล. 2560. การวัดและประเมินผลทางดนตรี. กรุงเทพฯ : 
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.



บทความวิจัย 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young 
          Piano Students. In Fine Arts International Journal. January-June 2015, 
          Thailand, Srinakarinwirot University, 74-82. 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young
          Piano Students. In 10th Apsmer Conference 2015 Asia-Pacific 
          Symposium for Music Education Research. 10-13 July 2015, 
          Hong Kong,.102-111.

Promsukkul, P. (2017). Motivations and Factors of Students toward Decision-
           Making to Study the Postgraduate Education in Music Program at
           College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Online
           Proceedings of Research: 11th Asia-Pacific Symosium for Music 
           Education Research (pp. 217-225). Melaka, Malaysia: UiTM Faculty 
           of  Music.