ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล


ผศ.ดร.พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Assit.Prof. Dr.Pimonmas Promsukkul : Chairman of Master of Arts (Music) Curriculumประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
(Chairman  of Master of Arts (Music) Curriculum)ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

พิมลมาศ พร้อมสุขกุล. 2560. การวัดและประเมินผลทางดนตรี. กรุงเทพฯ : 
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.บทความวิจัย 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young 
          Piano Students. In Fine Arts International Journal. January-June 2015, 
          Thailand, Srinakarinwirot University, 74-82. 

Promsukkul,P. (2015). Parental Involvement in The Development Of Young
          Piano Students. In 10th Apsmer Conference 2015 Asia-Pacific 
          Symposium for Music Education Research. 10-13 July 2015, 
          Hong Kong,.102-111.

Promsukkul, P. (2017). Motivations and Factors of Students toward Decision-
           Making to Study the Postgraduate Education in Music Program at
           College of Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Online
           Proceedings of Research: 11th Asia-Pacific Symosium for Music 
           Education Research (pp. 217-225). Melaka, Malaysia: UiTM Faculty 
           of  Music.