ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช


ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Asst.Prof. Dr.Manasikarn Laowanich : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีคลาสสิก (Music Instructor of Classical Music Performance Major)


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น                    

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล


ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี (Piano Performance)             

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล


ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาการแสดงดนตรีคลาสสิก (Piano Classic) เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) รางวัลทุนภูมิพล (สำหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด)               

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

มนสิการ เหล่าวานิช. (2561).เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. บริษัทไทยภูมิจำกัด

มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดประกอบแนวทำนอง ๒.พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. บริษัทไทยภูมิ จำกัด

มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. บริษัทไทยภูมิจำกัด

มนสิการ เหล่าวานิช (2559). เรียนรู้จากครูเปียโน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯสำนักพิมพ์. บริษัทไซเบอร์พริ๊นท์กรุ๊ปจำกัด.

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดประกอบแนวทำนอง ๒. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. บริษัทไทยภูมิจำกัด

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ดประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. บริษัทไทยภูมิจำกัด

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2557). ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์.บริษัท สมูทเฮ้าส์ ซีดีพี จำกัด


งานวิจัย 

ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). การศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย : มิติการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม. ทุนอุดหนุนการวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณปี 2561.


มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษา การบันทึกเสียงการขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องจำนวน 41 บทเพลง.ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการศิลปะวัฒนธรรม ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560


มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2560).  Transferability Process of Musical Knowledge by Ramon Lijauco Jr. in the Development of Thailand Choral Representatives for the World Choir Game 2014: Suanplu Chorus and Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration      Secondary School - Case Studies. ทุนอุดหนุนการวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี          งบประมาณปี 2558.


มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2557). การรับรู้ด้านระดับเสียง (Absolute Pitch) ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก       เครื่องดนตรีเอกเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2557.


Monsikarn Promsukkul.(2012) Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training, Dissertation, Mahidol University.


บทความวิจัย

มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษา การบันทึกเสียงการขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องจำนวน 41 บทเพลง,วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑).


วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และ มนสิการ เหล่าวานิช (2559). กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) ในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียง ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014 : กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, วารสารครุศาสตร์ (TCI1) ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560) หน้า 90-108, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


มนสิการ พร้อมสุขกุล และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช (2557) การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานโลก. ในงาน Thailand Research Expo 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.), 28 มิถุนายน 2560 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เซนทาราแกรนด์.


มนสิการ พร้อมสุขกุล และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช (2557) การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานโลก. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7, อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9).


Monsikarn Promsukkul (2012). Pitch Learning Processes and Acquisition of  Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training”. Conference Proceeding. 7-8 May 2012. Malaysia,  Executive Education Centre (EDC), Universiti Utara Malaysia. INTERNATIONAL SEMINAR ON MALAYSIAN-THAI STUDIES (ISMATS 2012).


บทความวิจัย “Pitch Learning Processes and Acquisition of  Absolute Pitch inThai Traditional Music Training” ตีพิมพ์ใน Conference Proceeding ในงาน

INTERNATIONAL SEMINAR ON MALAYSIAN-THAI STUDIES (ISMATS 2012),Universiti Utara Malaysi.


มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2555). Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training” ตีพิมพ์ในวารสาร Fine Arts International Journal ของ Srinakharinwirot University.


Monsikarn Promsukkul (2010). Pitch Learning processes and acquiring absolute pitch in Thai classical music training, ในงาน 29th   ISME World Conference 2010 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย International Society for Music Education, 1-7 สิงหาคม 2010 ตีพิมพ์ Proceeding และนำเสนอผลงานแบบบรรยาย