ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม


ผศ.ดร.วรินธร สีเสียดงาม
เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก และประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา/อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

Asst.Prof. Dr.Warinthorn Sisiadngam : Secretary of Western Music Department and Chairman of Western Music Education Curriculum / Ph.d. (Music Education)เลขานุการ ภาควิชาดนตรีตะวันตก
(Secretary of Western Music Department)
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา /อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
(Coordinator of Western  Music Education Curriculum)/ Ph.d (Music Education)


ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานการแสดงดนตรี
- สมาชิกกลุ่ม Saxophone วง Nontri Orchestra Wind
  ปี  2013-2015
- สมาชิกกลุ่ม Saxophone วง Kasetsart Wind Symphony 
  ปี  2013-2015
- วิทยากรโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร 
  


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

วรินธร สีเสียดงาม. (2558). การปฏิบัติแซ็กโซโฟนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ :
           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-64 หน้า.
           ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
           ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

           ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559).   ความคิดเห็นนของนิสิต
         และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
        สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ-
        เจ้าพระยา.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


บทความวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2561).ความคิดเห็นนของนิสิต
         และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขา
         วิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
         วารสารดนตรีรังสิต 13 (2), 15-26.