ผศ.ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ


ผศ.ดร.สรีวันท์ วาทะวัฒนะ
กลุ่มวิชาการแสดงดนตรีคลาสสิก

Assit.Prof.Dr. Sreewan Watawattana : Music Instructor of Classical Music Performance Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการแสดงดนตรีคลาสสิก
(Music Instructor of Classical Music Performance Major)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดุริยางคศาสตร์
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานการแสดงดนตรี

สมาชิก กลุ่ม Violin วง Thailand Philharmonic Orchestra
- สมาชิก วง ฟุตบาท
- อาจารย์พิเศษ Violin โรงเรียนนานาชาติ
- อาจารย์พิเศษ Violin มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

สรีวันท์ วาทะวัฒนะ. (2560). สร้างสุขและพัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อย
         ดนตรีเด็กเล็กแบบ Suzuki (SECE).  กรุงเทพฯ :
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สรีวันท์  วาทะวัฒนะ.2560. ทักษะไวโอลิน  1 รหัสวิชา 5101124. เอกสารประกอบการสอน.
       รายวิชา. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
บทความวิชาการ 

สรีวันท์ วาทะวัฒนะ. (2559). ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง
     ด้านการบรรเลงซอด้วงและไวโอลิน.วารสารสุริยวาทิต. 2559(1), 
     43-48. 


บทความวิจัย /งานสร้างสรรค์
สรีวันท์ วาทะวัฒนะ. (2563). เพลงพื้นบ้านประยุกต์สำหรับกลุ่มไวโอลิน "ภวังค์และ
          เบิกบาน". นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ. The 2nd National
          Creative Work Presentation of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 
          2020 (26 November 2020) Valaya Alongkorn Rajabhat University

Sareewan Wathawathna. (2016). Similarities and differences
      techniques between Saw Duang and Violin. In PGVIM
      International Symposium 2016 : Music and Socio- cultural 
      Developments of the ASEAN. 7-9 September 2016, 
      Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music, 52-59.