ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน


ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน
หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Asst.Prof. Dr. Sukanit Sasomsin : Head of Western Music Departmentหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก
(Head of Western Music Department)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก


ประวัติการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดนตรีศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
การแสดงดนตรี
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลงานการแสดงดนตรี
- สมาชิกกลุ่ม Trombone ของ Southeast Asian Wind Ensemble 
  ปี พ.ศ. 2546 - 2548
- สมาชิกกลุ่ม Trombone ของ Thailand Philharmonic Orchestra
   ปี พ.ศ.2548-2556 
- สมาชิกกลุ่ม Trombone ของ  Nontri Orchestra Wind
- สมาชิก  Oh Ho Trombone Ensemble
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน  Trombone    ประจำวงดุริยางค์เยาวชนไทย 
- อาจารย์พิเศษ      Trombone   โรงเรียนนานาชาติ 
- อาจารย์พิเศษ      Trombone   โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
- Freelance Trombonist 
- ผู้อำนวยเพลง      Itsaraphap Wind Orchestra  
- ผู้อำนวยเพลง      Million Wind Philharmonic 


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2560). วงดนตรีเครื่องลมโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). ปฏิบัติทรอมโบน 1. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชภัฏ
          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ที่ 1197/2559   เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
          และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.


บทความวิชาการ 

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). การจัดการห้องเรียนดนตรี (Musio Classroom Managemant)
           วารสารสุริยวาฑิต, 3(1), 38-42.
ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, ศุภพร สุวรรณภักดี และสุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2563). สุมหัวคอนเสิร์ต : การวางแผนและพัฒนาการจัดแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2. วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ. 2(2), 89-106