ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ


ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Asst.Prof.Dr.Anurak Boonjae : Instructor of Master of Arts (Music) Curriculumอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
(Instructor of Master of Arts in Music Curriculum)


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

อนุรักษ์ บุญแจะ. 2560. ก้าวแรกสู่การอำนวยเพลง. กรุงเทพฯ : 
          โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย

อนุรักษ์ บุญแจะ, พนัง ปานช่วย, และจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน. 2559. การศึกษาสภาพและ
          กำหนดยุทธศาสตร์องค์กร : กรณีศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
          การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.