ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ


ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง

Asst.Prof Dr.Ekachai Phuhirun : Master of Education (Music Education)/Instructor of Music Composition Majorอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 
Master of Education (Music Education)/Instructor of Music Composition Major
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง  (Instructor of Music Composition Major)


ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการประพันธ์เพลง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการประพันธ์เพลง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีสากล
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานการแสดงดนตรี

- ร่วมอบรมด้านดนตรีตะวันตก ที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
- แสดงดนตรีที่เมืองซาลส์บวร์กและเมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
- ร่วม Work shop กับนักเบสไฟฟ้า เช่น  Stu Hamm, Billy Sheehan, 
  Victor Wooten, John Patitucci และวง Manhattan Jazz Quintet
- อดีตสมาชิกกลุ่ม Double Bass วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO)
- อดีตสมาชิกกลุ่ม Double Bass วง Chulalongkorn University Symphony Orchestra
- อดีตสมาชิกกลุ่ม Double Bass วง Kasetsart University Symphony Orchestra
- อดีตสมาชิกกลุ่ม Double Bass วงดุริยางค์เยาวชนไทย (TYO)
- อดีตสมาชิกกลุ่ม Double Bass วงภาคีวัดอรุณ
- นักแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด
- นักแต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน ในเครือ จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่
- เข้าร่วมแสดงดนตรีระดับนานาชาติในงาน The World New Music 
   Festival and Conference 2005
- ร่วมแสดงดนตรีกับ วาเนสซ่า เมย์ ใน คอนเสริต์ วาเนสซ่า เมย์ ไลฟ์ 
   อิน แบงกอก
- ร่วมแสดงดนตรีกับวง อ.สมเถา สุจริตกุล
- แสดงดนตรีร่วมสมัย กับกลุ่มภัทรวดี เธียเตอร์


ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย 

เอกชัย พุหิรัญ. 2557. นวัตกรรมการประพันธ์เพลง “มหาบุรุษรัตโนดม” บทเพลงเทิดเกียรติ
        สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
        บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-79.

บทความวิจัย

Phuhirun, Ekachai. (2015). Mahaburutratanodam : The Symphonic Poem of
        Somdet Chaopraya’s Honor. In PGVIM International Symposium 2015 
        Classical Music of ASEAN on The World Stage 2015. 25-28, September
        2016, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music, 66-78.งานสร้างสรรค์

เอกชัย  พุหิรัญ. 2561. นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริม
        อัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออู่ทอง 
        จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART
        ครั้งที่ ๘, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑,  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
        ประเทศไทย, ๗๐๗ – ๗๑๘.
      
เอกชัย  พุหิรัญ. 2561. “นกขมิ้น” สำหรับวงฟลูตควินเต็ด. การประชุมวิชาการ
        ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑“ศิลปกรรมศาสตร์กับสังคมและวัฒนธรรม
        ร่วมสมัย”, ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
        ๑๐๒ – ๑๐๗.

Phuhirun, Ekachai. 2015. Wind Symphony the Spirit of Asean Chula 
        Music Festival 2015, 27 February 2015Concert Hall’ Yamaha
        Music Academy.