ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ


ผศ.ดร.เอกชัย พุหิรัญ
กลุ่มวิชาเอกการประพันธ์เพลง

Asst.Prof Dr.Ekachai Phuhirun : Instructor of Music Composition Major

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาเอกการประพันธ์เพลง

Instructor of Music Composition Major


ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการประพันธ์เพลง

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


- ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การประพันธ์เพลง) 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย 

เอกชัย พุหิรัญ. (2557). นวัตกรรมการประพันธ์เพลง “มหาบุรุษรัตโนดม” บทเพลงเทิดเกียรติสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา, 1-79. 


บทความวิจัย 

Phuhirun, Ekachai. (2015). Mahaburutratanodam : The Symphonic Poem of Somdet Chaopraya’s Honor. In PGVIM International Symposium 2015 : Classical Music of ASEAN on The World Stage 2015. 25-28, September 2016, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music, 66-78.