ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา


ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา

Asst.Prof. Thaworn Wattanaboonya : Western Music Instrutorอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา
(Chairman of Western Music Education Curriculum)


ประวัติการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ถาวร วัฒนบุญญา. (2557). เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์เบส. กรุงเทพฯ :
      โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1-221 หน้า.(ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่
      โดยคณะกรรมการตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
      ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
      การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย

ถาวร วัฒนบุญญา. (2555). การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต :  กรณีศึกษา
          คณะสิงโตศิษย์เจ้าพ่อ กวนอูจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-73.บทความวิชาการ

ถาวร วัฒนบุญญา. (2558). บันไดเสียงไดอาทอนิค. ทีทัศน์วัฒนธรรม. 13(1) : 112-125.