ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา


ผศ.ถาวร วัฒนบุญญา
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof. Thaworn Wattanaboonya : Chairman of Western Music Education Curriculum

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)
Chairman of Western Music Education Curriculum
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา


ประวัติการศึกษา
         - ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


         - ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ
ตารา
ถาวร วัฒนบุญญา. (2557). เทคนิคการปฏิบัติกีตาร์เบส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก. 1-221 หน้า.(ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย
ถาวร วัฒนบุญญา. (2555). การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต : กรณีศึกษาคณะสิงโตศิษย์เจ้าพ่อ กวนอูจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-73.


บทความวิชาการ
ถาวร วัฒนบุญญา. (2558). บันไดเสียงไดอาทอนิค. ทีทัศน์วัฒนธรรม. 13(1) : 112-125.