ผศ.ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ


ผศ.ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ
กลุ่มวิชาวงดุริยางค์เครื่องลม

Asst.Prof.Teerawat Rattanapraphameteerat : Music Instructor of Classical Music Performance Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวงดุริยางคเครื่องลม
(Music Instructor of Wind Band Studies Major)
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 60


วุฒิการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ ระดับศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการแสดงดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขาการแสดงดนตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
สาขาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิก กลุ่ม Flute/Piccolo วง Siam Philharmonic Orchestra (SPO)
- สมาชิก กลุ่ม Flute วง Asian Youth Orchestra (AYO)  ปี 2009
- สมาชิก กลุ่ม Flute วง Nontri Orchestra Wind
- สมาชิก กลุ่ม Flute วง Kasetsart Symphony Orchestra
- Freelance Flute วง ดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (RBSO)
- สมาชิก วง Siang-nanachart Flute Ensemble
- Founder member of Jatujak flute quartet
- เข้าร่วม วง Southeast Asian Youth Orchestra and Wind Ensemble  (SAYOWE)
  ปี 2002-2003 
- เข้าร่วม วง United University Orchestra Of Thailand (Project Unity)
- อาจารย์สอน Flute KPN Music Acadamy, Siam Square
  ปี 2002-2004 
- อาจารย์พืเศษสอน Flute คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2005
- อาจารย์พิเศษสอน Flute โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
   ปี 2005-2011
- วิทยากร Flute บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ปี 2009
- วิทยากร Flute โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
- อาจารย์พิเศษสอน Flute คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ผลงานวิชาการ
งานสร้างสรรค์

A Flute Recital by Teerawat Ratthanaphapameteerat, April 17, 2018 at Yamaha Music Hall.