ผศ.พนัส ต้องการพานิช


ผศ.พนัส ต้องการพานิช
กลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Asst. Prof. Panas Tongkarnpanich : Music Instructor of Music Pedagogy Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการสอนดนตรี

Music Instructor of Music Pedagogy Major


ประวัติการศึกษา

- ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนและการแสดงดนตรี) ดศ.ม

  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต


- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (การแสดงดนตรี)

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงาน