ผศ.พนัส ต้องการพานิช


ผศ.พนัส ต้องการพานิช
กลุ่มวิชาการสอนดนตรี

Asst. Prof. Panas Tongkarnpanich : Music Instructor of Music Pedagogy Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการสอนดนตรี
(Music Instructor of Music Pedagogy Major)


ประวัติการศึกษา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนและการแสดงดนตรี
 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
สาขาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิก กลุ่ม Percussion วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (RBSO)
- สมาชิก กลุ่ม Percussion  วง Kasetsart University Wind Symphony 
- สมาชิก กลุ่ม Percussion Nontri Orchestra Wind
- สมาชิก วง Exotic Percussion
- สมาชิก วง Star Brass Quintet Thailand
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- วิทยากร Percussion โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
- Certificate of Completion "Teahing Jazz Through play, sing,
  and dance in Orff Shulwerk. 2016 (by Doug Goodkin, 
  Thai Orff Schulwerk Association and Chulalongkorn University)
- Certificate in "ORFF Schulwerk : Play Sing and Dance 
  in African Theme" 2018 (by  Dr.Kofi J.S. Gbolonyo 
  and Thai Orff Schulwerk Association)

ผลงานวิชาการ
งานสร้างสรรค์

พนัส  ต้องการพานิช. 2559. “ช้าง ม้า”. การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒
      และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
      ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

พนัส  ต้องการพานิช. 2559. The Matrixการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒
      และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารชาญชัย 
      อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.