ผศ.พนัส ต้องการพานิช


ผศ.พนัส ต้องการพานิช
กลุ่มวิชาการสอนดนตรี

Asst. Prof. Panas Tongkarnpanich : Music Instructor of Music Pedagogy Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการสอนดนตรี
(Music Instructor of Music Pedagogy Major)


ประวัติการศึกษา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนและการแสดงดนตรี
 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
สาขาการแสดงดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิก กลุ่ม Percussion วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (RBSO)
- สมาชิก กลุ่ม Percussion  วง Kasetsart University Wind Symphony 
- สมาชิก กลุ่ม Percussion Nontri Orchestra Wind
- สมาชิก วง Exotic Percussion
- สมาชิก วง Star Brass Quintet Thailand
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- อาจารย์พิเศษ Percussion โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- วิทยากร Percussion โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
- Certificate of Completion "Teahing Jazz Through play, sing,
  and dance in Orff Shulwerk. 2016 (by Doug Goodkin, 
  Thai Orff Schulwerk Association and Chulalongkorn University)
- Certificate in "ORFF Schulwerk : Play Sing and Dance 
  in African Theme" 2018 (by  Dr.Kofi J.S. Gbolonyo 
  and Thai Orff Schulwerk Association)

ผลงานวิชาการ
งานสร้างสรรค์

พนัส ต้องการพานิช. (2563). เมตามอร์ โฟชิส ออฟ สแนร์ดรัม. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์
         ด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 26-
         27 พฤศจิการยน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.

พนัส  ต้องการพานิช. (2559). “ช้าง ม้า”. การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒
      และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
      ณ อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

พนัส  ต้องการพานิช. (2559). The Matrixการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๒
      และการประกวดคัลเลอร์การ์ด ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารชาญชัย 
      อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.
บทความ/งานวิจัย
พนัส ต้องการพานิช. (2561). ชุดการสอนโน้ตและการใช้ดนตรีประกอบเพื่อพัฒนาการเรียน
         การสอนเครื่องกระทบ. วารสารดนตรีรังสิต. 13(2), 31-44.

Natsarun Tissadikun, Panus Tongkarnpanit and Warinthorn Sisiadngam. (2020).
          The Process of Music Activities for the Elderly of Thonburi District in 
          Thailand. Paper Presentation, PGVIM International Symposium 2020 
          (Online) 24-30 August 2020.