ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์


ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof.Phatravee Tianchiarnan : Music Instructor of Music Education Curriculum

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Music Instructor of Music Education Curriculum


ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์. (2558). การบันทึกและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-73 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)