ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์


ผศ.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof.Phatravee Tianchiarnan : Music Instructor of Music Education Curriculumอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
(Music Instructor of Music Education Curriculum)


ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์. (2558). การบันทึกและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก. 
         กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
         1-73 หน้า.  (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่ง
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559
         เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)