ผศ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์


ผศ.ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Asst.Prof.Suphaprat Santithammarak : Music Instructor of Music Education Curriculumอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา
(Music Instructor of Music Education Curriculum)


ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาต่อระดับ ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการแสดงและการสอน
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานการแสดงดนตรี

สมาชิกกลุ่ม Trombone วง Bandung Philharmonic Orchestra
   Indonesia 2017-ปัจจุบัน
สมาชิกกลุ่ม Trombone วง Thailand Philharmonic Orchestra
   ปี 2005
- นักดนตรีการแสดง Broadway เรื่อง Pippin ปี 2006
- นักดนตรีการแสดง Broadway เรื่อง The Bubbles ปี 2013
- อาจารย์พิเศษ Trombone โรงเรียน Shewsbury International School
- อาจารย์พิเศษ Trombone MCGO มหิดล
- ผู้ช่วยสอน Trombone วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ร่วมแสดงกับนักดนตรีระดับโลก อาทิ Steve Rosse
  (Principal Tuba of Sydney Symphony Orchestra และ Eric Ewazen)
- Performing in Art Music festival VI at Chulalongkorn University :
   Trombone Concerto by Sarinda Soponpong. 


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์. (2558). การปฏิบัติทรอมโบนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
        มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-61 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่
        โดยคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 
        เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)ผลงานสร้างสรรค์

ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์. (2561). เสียง ลีลา นวัตกรรมการเดี่ยวทรอมโบนร่วมสมัย.
         ารเผยแพร่ครั้งที่ 2 งานการแสดงเดี่ยวทรอมโบนโดยนายศุภปรัช 
         สันติธรรมารักษ์วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561. ณ MACM วิทยาลัย
         ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์. (2560). เสียง ลีลา นวัตกรรมการเดี่ยวทรอมโบนร่วมสมัย.
         ารเผยแพร่ครั้งที่ 1 งานการแสดงเดี่ยวทรอมโบนโดยนายศุภปรัช 
         สันติธรรมารักษ์.  วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560. ณ MACM
         วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล.