ผศ.สมภาศ สุขชนะ


ผศ.สมภาศ สุขชนะ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี

Asst.Prof.Sompat Sukchana : Music Instructor of Technology Music Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี
Music Instructor of Technology Music Major


วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

สมภาศ สุขชนะ. (2560). การใช้ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง. กรุงเทพฯ :
         โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย
สมภาศ สุขชนะ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐาน
         ทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
         วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.