ผศ. สุขนิษฐ์ สะสมสิน


ผศ. สุขนิษฐ์ สะสมสิน
หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Asst.Prof. Sukanit Sasomsin : Head of Western Music Department

หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก
Head of Western Music Department
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (การแสดงดนตรี) 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานทางวิชาการ 


หนังสือ 

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). ปฏิบัติทรอมโบน 1. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-46 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ) 

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2560). วงดนตรีเครื่องลมโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


บทความวิชาการ 

สุขนิษฐ์ สะสมสิน. (2559). การจัดการห้องเรียนดนตรี (Musio Classroom Managemant). วารสารสุริยวาฑิต, 3(1), 38-42.