รศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช


รศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

Assoc.Prof. Dr. Manasikarn Laowanich : Ph.d. (Music Education)


อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)
Ph.d. (Music Education)
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีคลาสสิก
(Music Instructor of Classical Music Performance Major)


ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงดนตรีคลาสสิก เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
รางวัลทุนภูมิพล (สำหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด)
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ตำแหน่งหัวหน้าพาร์ทอัลโต
- อาจารย์พิเศษ Piano โรงเรียนดนตรีตรีนิธิ ศูนย์สอบ Trinity College of London
- อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รางวัล 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2008 
   เมือง Grace ประเทศออสเตรีย ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ปี พ.ศ. 2551
- รางวัล 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2012
   เมือง Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ปี พ.ศ. 2555
- รางวัล 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2012
   เมือง Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา ฐานะนักบรรเลงเปียโนประกอบการขับร้อง
   ประสานเสียงวงจุฬดาร์ ปี พ.ศ.2555
- รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2014
  เมือง Riga ประเทศลัตเวีย ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ปี พ.ศ. 2557
- รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2016
   เมือง Sochi ประเทศรัสเซีย ฐานะผู้ควบคุมฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย 
   ปี พ.ศ. 2559
- รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2018
  เมือง Tshwane สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ฐานะผู้ควบคุมฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง
  เยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2561
- รางวัลประกาศนียบัตรทอง 3 รายการ มีคะแนนเป็นอันดับ 1 (Category Winner) ทั้ง 3สาขา
  ในประเภทวงเสียงผสม (Mix Choirs) ประเภทเพลงพื้นเมือง (Folklore) และประเภท
  เพลงศาสนาที่ไม่ใช่นิกายออร์โธดอกซ์ (Non Orthodox Christian Church Music)
  ในงานมหกรรม The 2nd Corfu International Festival & Choir Competition
   ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน ณ เมืองคอร์ฟู สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  ปี พ.ศ. 2561 
- แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนาพระราชวัง
  สวนจิตรลดา  ปี พ.ศ. 2551
- บันทึกเสียงเพลงอาเซียน ร่วมแสดงในงานเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
  และพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ปี พ.ศ. 2552
- แสดงในงานมหกรรมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม “International Cultural Diversity 
  Festival” ณ สำนักงานใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปี พ.ศ. 2553
- แสดงคอนเสิร์ตเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย UCLA ที่มหาวิทยาลัย UCLA
  เมืองLos Angles ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปี พ.ศ. 2555
- เป็นทูตวัฒนธรรมแสดงคอนเสิร์ตฉลอง ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย
  และเมียนมาร์ “The 65th Anniversary of Thailand-Myanmar Relations”ที่โรงละครแห่งชาติ
  กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ปี พ.ศ. 2556
- เป็นตัวแทนประเทศไทย และตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมคอนเสิร์ต “หนึ่งพันเสียงสันติภาพ1000 
  Voices for Peace ”ฉลองครบรอบ 100 ปีสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่โบสถ์บาซิลิกาออฟ เดอะ แซคเร็กฮาร์ต
  (กุกเกิลแบร์ก บาซิลิกา) กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยียม ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง 39 วง
  จาก 18 ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1จำนวนกว่า1,300 คน เพื่อเรียกร้องถึงสันติภาพ
  จากความหวังของมวลมนุษยชาติ ปี พ.ศ. 2557
- แสดงคอนเสิร์ตหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
   ในงานปิดการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี
   ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส 
   ที่โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก ปี พ.ศ. 2559
- เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานสัปดาห์ดนตรี (ร้องประสานเสียง) 
  เนี่ย-เอ๋อร์ ประเทศจีน ครั้งที่ 5 ครบรอบ ๑๕๐ ปี เนี่ย-เอ๋อร์ คีตกวีผู้ประพันธ์เพลงชาติจีน 
   ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี พ.ศ. 2560
- แสดงหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเลี้ยงรับรอง 
  “open to the new shade” ของงาน “World Travel Market (WTM) 2017”เพื่อส่งเสริมการค้า
  และการท่องเที่ยวไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ. 2560
- บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 41 บทเพลงที่มีคำร้องและแสดงคอนเสิร์ต
  ในงานน้อมรำลึกด้วยเสียงเพลง ที่สถาบันโรคไต ปี พ.ศ. 2560
- ขับร้องประสานเสียงต่อหน้าพระพักต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ในงานนิทรรศการพิเศษ วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิง
  อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการฯ ปี พ.ศ. 2562
- บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 41 บทเพลงที่มีคำร้องและแสดงคอนเสิร์ต
  ในงานน้อมรำลึกด้วยเสียงเพลง ที่สถาบันโรคไต ปี พ.ศ. 2560


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

มนสิการ เหล่าวานิช. (2561).เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี. กรุงเทพมหานคร :
        สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
        ประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์.
        บริษัทไทยภูมิจำกัด
มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
        ประกอบแนวทำนอง ๒.พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. 
        บริษัทไทยภูมิ จำกัด.

มนสิการ เหล่าวานิช (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
        ประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์ :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์. 
        บริษัทไทยภูมิ จำกัด.

มนสิการ เหล่าวานิช (2559). เรียนรู้จากครูเปียโน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ :
         สำนักพิมพ์. บริษัทไซเบอร์พริ๊นท์กรุ๊ปจำกัด.

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
         ประกอบแนวทำนอง ๒. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์.
         บริษัทไทยภูมิจำกัด

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด
         ประกอบแนวทำนอง ๑. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์.
         บริษัทไทยภูมิจำกัด.

มนสิการ พร้อมสุขกุล (2557). ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
          สถานที่พิมพ์ : :  กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์.บริษัท สมูทเฮ้าส์ ซีดีพี จำกัด.


งานวิจัย

ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). การศึกษาสภาพและแนวทาง
           ในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย : มิติการกำหนดและขับเคลื่อน
            นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมทุนอุดหนุนการวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณปี 2561.

มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จ
            พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษาการบันทึกเสียงการขับร้องประสานเสียง
            บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องจำนวน 41 บทเพลง. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการศิลปะวัฒนธรรม 
            ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560.

มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2560).  Transferability Process of Musical Knowledge by Ramon Lijauco
            Jr. in the Development of Thailand Choral Representatives for the World Choir Game 2014
            Suanplu Chorus and Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary 
            School - Case Studies. ทุนอุดหนุนการวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณปี 2558.

มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2557). การรับรู้ด้านระดับเสียง (Absolute Pitch) ของนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
            เครื่องดนตรีเอกเปียโนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย
            และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2557.

Monsikarn Promsukkul.(2012) Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training, 
            Dissertation, Mahidol University.บทความวิจัย

มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จ
           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรณีศึกษาการบันทึกเสียงการขับร้อง
           ประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคำร้องจำนวน 41 บทเพลง, วารสารวิชาการ Veridian
           E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 
           (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑).

วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และ มนสิการ เหล่าวานิช (2559). กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรี
           ของอาจารย์รามอนโมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) ในการพัฒนา
           ศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียง ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
           ขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014 : กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียง
           สวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           ฝ่ายมัธยม, วารสารครุศาสตร์ (TCI1) ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560) หน้า 90-108, 
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มนสิการ พร้อมสุขกุล และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช (2557) การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทย
           สู่มาตรฐานโลก. ในงาน Thailand Research Expo 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.),
           28 มิถุนายน 2560 นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เซนทาราแกรนด์.
 
มนสิการ พร้อมสุขกุล และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช (2557) การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานโลก.
           เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7,
           อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9).

Monsikarn Promsukkul (2012). Pitch Learning Processes and Acquisition of  Absolute Pitch 
           in Thai Traditional Music Training”. Conference Proceeding. 7-8 May 2012. Malaysia,   
           Executive Education Centre (EDC), Universiti Utara Malaysia. INTERNATIONAL SEMINAR
           ON MALAYSIAN-THAI STUDIES (ISMATS 2012).

บทความวิจัย “Pitch Learning Processes and Acquisition of  Absolute Pitch inThai Traditional 
           Music Training” ตีพิมพ์ใน Conference Proceeding ในงานINTERNATIONAL SEMINAR ON
           MALAYSIAN-THAI STUDIES (ISMATS 2012),Universiti Utara Malaysi.

มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2555). “Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training”
           ในงาน 29th   ISME World Conference 2010 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย
           International Society for Music Education, 1-7 สิงหาคม 2010 ตีพิมพ์ Proceeding 
           และนำเสนอผลงานแบบบรรยาย.