รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ


รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Assoc.Prof. Dr. Kovit Kanthasiri : Music Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Music Instructor of Master of Arts (Music) Curriculum


ประวัติการศึกษา

- Ph.D. (Music Compara-tive) Music Comparative

  Sussex College of Technology, UK.


- Master of Arts ( Musicology and Ethnomusicology)

Kent State University Ohio,  USA.


- K.C.M Conservatory of Music Netherlands


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

โกวิทย์ ขันธศิริ. (2558). ประวัติดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-84 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)