รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ


รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Assoc.Prof. Dr. Kovit Kanthasiri : Music Instructor of Master of Arts (Music) Curriculumอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
(Music Instructor of Master of Arts in Music Curriculum)


ประวัติการศึกษา
Doctor of Philosophy 
in Music Comparative
Sussex College of Technology, UK.

Master of Arts
in Musicology and Ethnomusicology
Kent State University Ohio, USA.

K.C.M.
Conservatory of Music Netherlands


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

โกวิทย์ ขันธศิริ. (2558). ประวัติดนตรีตะวันตก. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
         บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  1-84 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ
         ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
         ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)