อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา


อาจารย์ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Charnrit Rerngron-asa : Deputy Head of Western Music Department

รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก

Charnrit Rerngron-asa : Deputy Head of Western Music Department

ประวัติการศึกษา

- Master of Music (Horn Performance) 

  Arkansas State University, USA.


- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (การแสดงดนตรี)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา. (2558). ประวัติดนตรีตะวันตกเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-98 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ).


ชาญฤทธิ์ เริงรณอาษา. (2560). เทคนิคการปฏิบัติเฟรนช์ฮอร์น. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.