อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร


อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร
กลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Nattapol Phuengaksorn : Music Instructor of Jazz Studies Majorอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก
(Music Instructor of Jazz Studies Major)
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผลงานการแสดงดนตรี

- สมาชิก วง นภ พรชำนิ & Groovetomatix 11
- สมาชิก วง The Begin Grand (รายการ The Voice Thailand)
- สมาชิก วง Back Up คอนเสิร์ต บอยด์ โกสิยพงศ์
- สมาชิก วง Groove Riders
- อาจารย์พิเศษ Saxophone สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- อาจารย์พิเศษ Saxophone คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผลงานวิชาการ
งานสร้างสรรค์

ณัฐพล เฟื่องอักษร. (2559). สังคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส. กรุงเทพฯ : วิทยาลัย
          การดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 125 หน้า.
          (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
          ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
          ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
          ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ).