อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร


อาจารย์ณัฐพล เฟื่องอักษร
กลุ่มวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

Nattapol Phuengaksorn : Music Instructor of Jazz Studies Major อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

Music Instructor of Jazz Studies Major
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส


ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ดนตรี (ดนตรีศึกษา) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  


- การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ