อาจารย์ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ


อาจารย์ธีรวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ
กลุ่มวิชาเอกวงโยธวาทิต

Teerawat Rattanapraphameteerat : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกวงโยธวาทิต

Music Instructor of Wind Band Studies Major
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 60


วุฒิการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ระดับศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (ดนตรีปฏิบัติ)

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (การแสดงดนตรี) 

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์